Termes i Condicions

Els clients tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes des de la pàgina d’Internet: https://rosendoesteve.com/productes

Cada client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de Rosendo Esteve Vins i Olis.

Al pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, el membre declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents condicions generals de venda.

Les dades registrades per Rosendo Esteve Vins i Olis constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Rosendo Esteve Vins i Olis i els membres de la seva Comunitat Privada. Rosendo Esteve Vins i Olis confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos, però no inclouen les despeses de transport.

Rosendo Esteve Vins i Olis es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), llevat d’error tipogràfic manifest.

Els productes romanen en propietat del proveïdor fins al moment en què s’hagi produït el pagament complet del preu.

Rosendo Esteve Vins i Olis es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.

 

DISPONIBILITAT

Rosendo Esteve Vins i Olis farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes.

En cas de no disponibilitat del producte després d’haver-se realitzat la comanda el client serà informat per correu electrònic, amb la qual cosa podrà escollir entre modificar la comanda o bé l’anul·lació d’aquesta.

Arran d’aquesta demanda, la rapidesa de la devolució al compte bancari de el client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es precisen en la clàusula “Lliurament”.

 

PAGAMENT

Pagament amb targeta.

El Reglament de les compres s’efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard. El preu de compra es carregarà en compte bancari del client, en el termini de 4 dies a comptar des del dia de la comanda i aquesta es donarà per efectiva després de confirmació del seu acord dels centres de pagament bancari.
En el cas que la TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online a el client d’aquesta anul·lació.

Transferència bancària.

Aquesta modalitat de pagament no tindrà cap cost per al client
L’import de les devolucions es carregarà en el compte que indiqui el client.
Per realitzar el pagament d’una factura ha de constar:
Número de factura.
Nom de la persona que ingressa.
Ha d’anar dirigit a Rosendo Esteve Vins i Olis en el número de compte proporcionat per l’empresa.
Envia el comprovant d’ingrés al correu: rosendoesteve@gmail.com enviant a l’assumpte comprovant d’ingrés.

 

SEGURETAT

Per a la seva seguretat Rosendo Esteve Vins i Olis ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel•la de pagaments.

Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socker Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies a el qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Rosendo Esteve Vins i Olis no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

 

LLIURAMENT

Rosendo Esteve Vins i Olis entregarà els productes a l’empresa de missatgeria GLS – Gandesa, des d’on sortiran els productes a la destinació final de la qual serà l’adreça que el comprador estableixi. Cada vegada que es realitzi una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses de transport seran a compte del comprador.

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a Rosendo Esteve Vins i Olis, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant el vincle: “La meva comanda”, a partir de l’emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l’IVA.

Rosendo Esteve Vins i Olis demanarà als seus clients que triïn el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que es lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 48H i 72 hores (dies hàbils).

Rosendo Esteve Vins i Olis informarà el client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte a client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifests de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a Rosendo Esteve Vins i Olis al correu electrònic: rosendoesteve@gmail.com

 

DEVOLUCIÓ

Tots els productes venuts podran ser retornats durant 7 dies comptats des de la data de lliurament, d’acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.

Prèviament, el client haurà d’indicar la seva intenció per correu electrònic. Rosendo Esteve Vins i Olis contestarà per mitjà d’un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

El reemborsament al compte de client com a conseqüència d’aquesta devolució, s’efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per Rosendo Esteve Vins i Olis.

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestadament objecte d’ús.

Els productes imperativament s’han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d’origen, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats a el lloc especificat per Rosendo Esteve Vins i Olis en les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor per entendre que el producte la devolució del qual pretén hagués estat utilitzat, aquests productes romandran en el magatzem de distribució per ser recollits pel client, per un període no superior a trenta dies des seva devolució.

No podran tampoc retornar els paquets en els quals no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm de comanda, nom, adreça, …).

Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, que haurà d’enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

A través de Rosendo Esteve Vins i Olis es poden realitzar devolucions dels productes comprats per l’import dels mateixos. Un cop rebut / s el / els productes retornats, Rosendo Esteve Vins i Olis verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a l’abonament de l’import pagat menys les despeses d’enviament, independentment de l’import del producte retornat.

Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l’import del seu reemborsament.

 

GARANTIA

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant d’ell de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució de el contracte.

 

RESPONSABILITAT, LITIGIS I LEGISLACIÓ APLICABLE

Rosendo Esteve Vins i Olis no podria considerar-se com a responsable de l’incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d’existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi . En cas de litigi, el membre es dirigirà per prioritat a Rosendo Esteve Vins i Olis per obtenir una solució amistosa.

Els tribunals de Tarragona són els únics competents. S’interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua espanyola i es realitzaran d’acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als Tribunals de Tarragona, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Rosendo Esteve Vins i Olis es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis han de ser acceptats per l’Usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Rosendo Esteve Vins i Olis.

Els membres de la “Comunitat Privada Rosendo Esteve Vins i Olis” que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrarà en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis Rosendo Esteve Vins i Olis. En el supòsit d’algun dels termes de les condicions generals fos il·legal o inoposable, serà nul·la de ple dret i aplicant-ho acordat per la parts i si no el que s’exposa en el Codi Civil Espanyol.