Política de privacitat

AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal, i el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, et informem que les dades reflectides en aquesta comunicació, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Rosendo Esteve Vins i Olis, que és una marca registrada per Rosendo Esteve Meix amb NIF:4095498-Q, situat al Carrer d’Horta, n.8 de Gandesa (43780), TARRAGONA.

La finalitat d’aquest lloc web és la de generar contingut informatiu a disposició dels usuaris per crear canals d’informació, opinions i col·laboració.

OBJECTE

El present AVÍS LEGAL regula els drets i obligacions de Rosendo Esteve Vins i Olis i dels usuaris en relació a l’accés, navegació i utilització de la present web sense perjudici que Rosendo

Esteve Vins i Olis es reservi el dret a modificar, sense previ avís, el seu contingut, essent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació.

Mitjançant la navegació, visualització i ús d’aquesta web adquireixes la condició d’usuari, i per tant implica per part teva l’acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en el present Avís Legal, així com la resta d’advertències o clàusules específiques que s’estableixin en les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina.

Pel que en cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, hauràs abstenir d’accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts posats a la teva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

Rosendo Esteve Vins i Olis podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

ACCÉS A LA WEB

Com a usuari de la nostra web t’obligues a no utilitzar la pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, als l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, t’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

Rosendo Esteve Vins i Olis actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació i continguts, bé sobre els seus propis serveis, o bé sobre serveis de tercers amb els quals ha subscrit acords, no es fa responsable dels continguts que, en contra de les presents condicions, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

Rosendo Esteve Vins i Olis podrà interrompre el servei de la Pàgina que està sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal.

El contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris majors de 18 anys.

Rosendo Esteve Vins i Olis recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims. En cas que tingui lloc l’accés i registre per part d’un menor, es presumeix que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, Rosendo Esteve Vins i Olis es reserva el dret a realitzar totes les verificacions i comprovacions consideri oportunes a això.

Rosendo Esteve Vins i Olis t’informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

En cap cas Rosendo Esteve Vins i Olis es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, de manera que cada un d’aquests serà l’únic responsable que la informació facilitada a Rosendo Esteve Vins i Olis resulti adequada, exacta, actualitzada i precisa o, cas contrari, de les possibles conseqüències que puguin derivar de la manca de qualitat i veracitat de les dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Rosendo Esteve Vins i Olis no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de Rosendo Esteve Vins i Olis.

ENLLAÇOS O LINKS

A l’igual que s’indica anteriorment, la nostra pàgina, a més dels enllaços sobre productes, pot incloure enllaços o links a llocs de tercers.

Reiterem que les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de Rosendo Esteve Vins i Olis, de manera que Rosendo Esteve Vins i Olis no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o a el tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que es puguin derivar.

Rosendo Esteve Vins i Olis recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i / o similars d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de Rosendo Esteve Vins i Olis ha de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. Rosendo Esteve Vins i Olis es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Rosendo Esteve Vins i Olis no serà responsable directa ni subsidiàriament:

La qualitat de el servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que es puguin causar en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ella oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Rosendo Esteve Vins i Olis no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

Els continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina o en la Pàgina.

La realització de qualsevol tipus d’actuació en les pàgines de tercers, o actuacions il·lícites, lesives de drets, nocives i / o perjudicials.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l’usuari podrà portar aparellada l’adopció de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, per part de Rosendo Esteve Vins i Olis podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització de la nostra pàgina seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament abans de facilitar dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició en les seccions de la nostra pàgina.

Adoptem les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que conté per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats i administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura tallafocs d’estricte compliment.

Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a rosendoesteve@gmail.com indicant a la capçalera: PROTECCIÓ DE DADES.
L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a Rosendo Esteve Vins i Olis.

POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent sobre l’ús de cookies, l’ús d’aquestes serà tractat de conformitat amb el que disposa l’apartat anomenat Política de Cookies existent en la present i, que tot usuari ha de llegir, acceptar i / o limitar durant la navegació, segons informa amb caràcter expressa el banner sobre cookies de la nostra web i la informació addicional que es mostren sobre l’ús de cookies en la mateixa. Podent limitar l’usuari la descàrrega de COOKIES des de les opcions de navegador.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent, que es serà d’aplicació en el no disposat en el present en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Rosendo Esteve Vins i Olis i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se.

En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Rosendo Esteve Vins i Olis i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Tarragona, Espanya.